Qiaoqiao Jiang

Nickname:
Year: 2012
US Campus Assignment: UC Berkeley
University: Sun Yat-sen University
Description: