W.T. Chan Fellowships - Current Fellows

UC Berkeley UCLA
Chen Qi Bian Jun Lin
Li Hang Hang Chan Lai Ming
Li Han Jing Ho Wai Man
Liu Yong Shen Liu Shi Hong
Wei Xiong Yi Wong Chee Haung
Zhang Xiao Xun You Hao Cheng